Masz pytanie?

CLP - klasyfikacja, nowe przepisy, nowe cele

  • Oznaczenia etykiety CLP GHS
    Oznaczenia etykiety CLP GHS

20 stycznia 2009 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr_1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 zwane dalej rozporządzeniem CLP. Rozporządzenie jest unijną implementacją ONZ-etowskich zaleceń zawartych w GHS do przepisów Wspólnoty Europejskiej. W UE system ten wprowadzany jest pod nazwą CLP (Clasification, Labeling, Packaging of substances and mixtures).

System CLP zawiera ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń, zarówno dla zdrowia człowieka, jak i dla środowiska naturalnego. Zawiera on również ujednolicone zasady informowania o zagrożeniach, zawierające wymogi dotyczące oznakowania i kart charakterystyki.
Ujednolicone zostały także zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, symbole zagrożenia i zwroty ostrzegawcze tak, aby stworzyć zintegrowany system informowania o zagrożeniach.


  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Facebook